28.8.03

Lov om pligtaflevering af udgivne værker af 10. juni 1997
    § 1 Stk. 2. Ved et værk forstås en afgrænset mængde af information, som må betragtes som en afsluttet og selvstændig enhed.
    § 4. I ethvert her i landet udgivet værk, jf. § 1, skal udgiveren anføre sit navn eller firma samt hjemsted.
    § 10. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2 og § 4 straffes med bøde.